Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Home » Rekrutacja do klasy I » Regulamin rekrutacji uczniów do…
04.03.2016

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA W DĘBNIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

Zarządzenia nr 17/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r.

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są:

  1. z urzędu - absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;
  3. laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

2. Rodzice kandydatów (prawni opiekunowie) do gimnazjum zobowiązani są złożyć wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły w terminie od 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) do 08 czerwca 2016 r. (środa).

3. Rodzice kandydatów (prawni opiekunowie) spoza obwodu szkoły wraz z podaniem składają deklarację, w której zobowiązują się zorganizować dowóz dzieci na zajęcia szkolne we własnym zakresie.

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

5. Wszyscy kandydaci zobowiązani są złożyć w sekretariacie gimnazjum od 24 czerwca (piątek) do 28 czerwca (wtorek) 2016 r. do godz. 15.00 następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

6. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do gimnazjum od 29 czerwca do 1 lipca 2016 r.

7. W terminie do 18 lipca 2016 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

8. W terminie do 20 lipca 2016 r. rodzice kandydatów potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

9. W terminie do 22 lipca 2016 r. zostaną ogłoszone przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

11. Rodzic kandydata (prawny opiekun) może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

12. Ogłoszenie list uczniów utworzonych oddziałów klas pierwszych nastąpi dnia 19 sierpnia 2016 r. Rodzice i uczniowie mają prawo do pisemnego odwołania do Komisji Rekrutacyjnej w terminie od 22 do 23 sierpnia 2016 r. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania w dniu 24 sierpnia 2016 r. Ostateczne wyniki rekrutacji ogłaszane są w dniu 25 sierpnia 2016 r.