Eurogrupa - niemiecki

Home » Rekrutacja do klasy I » Eurogrupa - niemiecki
08.03.2016

INFORMACJA DLA RODZICA, KTÓRY CHCE, ABY JEGO DZIECKO UCZĘSZCZAŁO DO EUROKLASY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  • Nauka języka  niemieckiego odbywa się na podstawie autorskiego programu nauczania języka niemieckiego „Euroklasa” dla gimnazjum,
  • Nauka języka odbywa się w wymiarze 6 godzin lekcyjnych tygodniowo,
  • Za 3 godziny lekcyjne nauki  języka niemieckiego płaci organ prowadzący,
  • Za 3 godziny lekcyjne nauki języka niemieckiego płaci rodzic/prawny opiekun na podstawie umowy podpisanej z Centrum Języków Obcych,
  • Na koniec nauki gimnazjum uczeń może przystąpić do egzaminu w celu uzyskania Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie,
  • Szkoła organizuje spotkanie rodziców z przedstawicielem Centrum Języków Obcych w Szczecinie,
  • O przyjęciu do Euroklasy decyduje uzyskanie odpowiedniej liczby punktów uzyskanych przez ucznia na podstawie „Regulaminu przyjmowania uczniów  do Euroklasy”.

Regulamin przyjmowania uczniów do Euroklasy dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.gpdebno.com